Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOPVANS BVBA
(koper is een consument)

Iedere verkoopsovereenkomst waarbij TOPVANS Bvba, met zetel te 9040 Sint Amandsberg, Gustaaf Carelshof 68  en met ondernemingsnummer 698.658.435 (vanaf hier, de verkoper) optreedt als verkoper wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden, waarvan de koper erkent (1) kennis genomen te hebben en (2) erdoor gebonden te zijn.

Een afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien beide partijen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen.

Artikel 1:  Prijs

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte op bestendige wijze aangebrachte toebehoren, wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

Artikel 2:  Eigendomsoverdracht

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de bestelbon. De eigendomsoverdracht vindt slechts plaats bij de integrale betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 3:  Levering

De levering van de wagen geschiedt op de volgende plaats: het depot van de verkoper te 9040 Sint-Amandsberg, Heiveldstraat 179 – Hal 3.  De datum van levering wordt opgenomen in de bestelbon. Indien de klant nalaat de wagen op het overeengekomen tijdstip op te halen, dan heeft de verkoper recht op een vergoeding voor de stallingskosten. Partijen komen overeen dat deze vergoeding 10 euro bedraagt per dag vertraging in de ophaling van de wagen.

Artikel 4:  Conventionele waarborg

Indien de constructeur van de wagen die het voorwerp uitmaakt van de verkoop een conventionele waarborg biedt, en deze waarborg nog geldt op het ogenblik van de koop door de koper, dan zal de verkoper de contractuele voorwaarden van deze waarborg aan de koper overhandigen. De koper erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zich daartoe verbonden te achten.

Artikel 5:  Overname wagen klant

Indien de bestelbon voorziet in de overname van de wagen van de klant door de verkoper en de wagen van de klant bij ophaling van de wagen door de verkoper niet (langer) aan de omschrijving die door de klant werd verstrekt, dan kan de verkoper toepassing maken van artikel 6 waarbij de klant wordt beschouwd als de in gebreke blijvende partij. De verkoper is daartoe evenwel niet verplicht.

In afwijking van artikel 6 is de verkoper onmiddellijk, zonder de koper middels aangetekend schrijven aan te manen om zijn verplichtingen te voldoen, gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te achten en de in artikel 3 voorziene vergoeding te vorderen.

Artikel 6:  Vergoeding

Indien een der partijen de overeenkomst niet uitvoert en de niet-uitvoering van haar verplichtingen niet kan wijten aan overmacht, dan kan de andere partij haar tot uitvoering aanmanen bij aangetekend schrijven. Indien de in gebreke blijvende partij haar verplichtingen niet uitvoert binnen acht dagen na bovenvermeld schrijven, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en zulks lastens de in gebreke blijvende partij. In dat geval heeft de andere partij recht op een vergoeding welke 20% bedraagt van de overeengekomen prijs. Indien de in gebreke blijvende partij de koper is, kan het, eventueel, door de verkoper ontvangen voorschot aangewend worden als deelbetaling van deze vergoeding. Indien de in gebreke blijvende partij de verkoper is, is hij naast bovenvermelde vergoeding, eveneens het door hem ontvangen voorschot verschuldigd aan de koper. Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van iedere partij op een hogere vergoeding, zo deze partij kan aantonen dat de door haar geleden schade meer bedraagt dan 20% van de overeengekomen verkoopprijs.

Artikel 7:  Betaling

Het voorschot bedraagt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de bestelbon, tien procent van de aankoopprijs. Het saldo wordt betaald uiterlijk bij de levering van de wagen. Bij gebreke aan tijdige betaling, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten en in het bijzonder de levering van de wagen te weigeren totdat de integrale prijs wordt vereffend. De verkoper heeft, in het geval van een laattijdige betaling (zijnde iedere betaling na de dag van levering van de wagen vermeld op de bestelbon), van rechtswege recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de aankoopprijs, te vermeerderen met de nalatigheidsinteresten aan de wettelijke interestvoet, en zulks onverminderd het recht van de verkoper (1) op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is en (2) op een vergoeding voor de stallingskosten, zoals voorzien in artikel 4.

Artikel 8:  Wettelijke waarborg

8.1 De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken of, indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkopen van consumptiegoederen aan consumenten, geven wettelijke rechten aan de koper. Huidige garantie laat die rechten onverlet.

De verkoper is enkel aansprakelijk voor de garantie. Deze is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 8.6 hierna, indien het gebrek zich voordoet op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein en Monaco, en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie.

8.2 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling gebruiksklaar is.

8.3 De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering.

8.4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon, waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering.

Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van de wagen gedekt door de volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van het voertuig niet kan bekomen. Dit geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de zal verminderd worden teneinde rekening te houden met het gebruik van het voertuig sinds de levering ervan.

Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering.

Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor het verstrijken van de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

8.5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

8.6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaandelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.

8.7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebruik te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid, of een gebrek aan onderhoud, of aan een slecht onderhoud door de koper, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedeling van post- of spoedzendingen. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

8.8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen.

8.9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

8.10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het voertuig wordt geregeld door het gemeen recht.

Artikel 9:  Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TOPVANS BVBA
(koper is geen consument)

Iedere verkoopsovereenkomst waarbij TOPVANS Bvba, met zetel te 9040 Sint Amandsberg, Gustaaf Carelshof 68  en met ondernemingsnummer 698.658.435 (vanaf hier, de verkoper) optreedt als verkoper wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden, waarvan de koper erkent (1) kennis genomen te hebben en (2) erdoor gebonden te zijn.

Een afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien beide partijen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen.

A.Voorwaarden van toepassing bij iedere verkoop

Artikel 1:  Prijs

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte op bestendige wijze aangebrachte toebehoren, wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

Artikel 2:  Eigendomsoverdracht

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de bestelbon. De eigendomsoverdracht vindt slechts plaats bij de integrale betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 3:  Levering

De levering van de wagen geschiedt op de volgende plaats: het depot van de verkoper te 9040 Sint-Amandsberg, Heiveldstraat 179 – Hal 3 .  De datum van levering wordt opgenomen in de bestelbon. Indien de klant nalaat de wagen op het overeengekomen tijdstip op te halen, dan heeft de verkoper recht op een vergoeding voor de stallingskosten. Partijen komen overeen dat deze vergoeding 10 euro bedraagt per dag vertraging in de ophaling van de wagen.

Artikel 4:  Conventionele waarborg

Indien de constructeur van de wagen die het voorwerp uitmaakt van de verkoop een conventionele waarborg biedt, en deze waarborg nog geldt op het ogenblik van de koop door de koper, dan zal de verkoper de contractuele voorwaarden van deze waarborg aan de koper overhandigen. De koper erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zich daartoe verbonden te achten.

Artikel 5:  Overname wagen klant

Indien de bestelbon voorziet in de overname van de wagen van de klant door de verkoper en de wagen van de klant bij ophaling van de wagen door de verkoper niet (langer) aan de omschrijving die door de klant werd verstrekt, dan kan de verkoper toepassing maken van artikel 6 waarbij de klant wordt beschouwd als de in gebreke blijvende partij. De verkoper is daartoe evenwel niet verplicht.

In afwijking van artikel 6 is de verkoper onmiddellijk, zonder de koper middels aangetekend schrijven aan te manen om zijn verplichtingen te voldoen, gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te achten en de in artikel 3 voorziene vergoeding te vorderen.

Artikel 6:  Vergoeding

Indien de koper de overeenkomst niet uitvoert en de niet-uitvoering van de verplichtingen niet kan wijten aan overmacht, dan kan de verkoper de koper tot uitvoering aanmanen bij aangetekend schrijven.

Indien de koper haar verplichtingen niet uitvoert binnen acht dagen na bovenvermeld schrijven, dan heeft de verkoper het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en zulks lastens de koper. In dat geval heeft de verkoper recht op een vergoeding welke 20% bedraagt van de overeengekomen prijs.

Het, eventueel, door de verkoper ontvangen voorschot kan aangewend worden als deelbetaling van deze vergoeding.

Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de verkoper op een hogere vergoeding, zo deze partij kan aantonen dat de door haar geleden schade meer bedraagt dan 20% van de overeengekomen verkoopprijs.

Artikel 7:  Betaling

Het voorschot bedraagt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de bestelbon, tien procent van de aankoopprijs.

Het saldo wordt betaald uiterlijk bij de levering van de wagen.

Bij gebreke aan tijdige betaling, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten en in het bijzonder de levering van de wagen te weigeren totdat de integrale prijs wordt vereffend.

De verkoper heeft, in het geval van een laattijdige betaling (zijnde iedere betaling na de dag van levering van de wagen vermeld op de bestelbon), van rechtswege recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de aankoopprijs, te vermeerderen met nalatigheidsinteresten aan 10% op jaarbasis, en zulks onverminderd het recht van de verkoper (1) op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is en (2) op een vergoeding voor de stallingskosten, zoals voorzien in artikel 4.

Artikel 8:  Waarborg

De verkoper biedt de koper geen enkele waarborg andere dan de waarborgen die wettelijk verplicht zijn, niet kunnen uitgesloten worden en waarvan niet kan worden afgeweken. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor schade die het gevolg is van slijtage of door abnormaal of foutief gebruik.

Artikel 9:  Conventionele waarborg

9.1 De koper geniet slechts een meer uitgebreide waarborg op voorwaarde dat zulks uitdrukkelijk wordt voorzien op voorzijde van de bestelbon, doordat daarop wordt aangegeven dat de conventionele waarborg van toepassing is. In dat geval geniet de koper de garantie zoals in huidig artikel omschreven.

9.2 De garantie is enkel van toepassing, onverminderd de bepalingen van artikel 9.6 hierna, indien het gebrek zich voordoet op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Liechtenstein en Monaco, en indien het voertuig zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie.

9.3 De verkoper garandeert dat het voertuig in overeenstemming met de bestelling gebruiksklaar is. De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijnde aanvaard, enkel door het feit van de levering.

9.4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat de tussenkomst van de verkoper voor wat de conventionele garantie betreft, beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering.

Voor elk verborgen gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of de vervanging van de wagen gedekt door de volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van het voertuig te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de ernst van het gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van het voertuig niet kan bekomen. Dit geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de zal verminderd worden teneinde rekening te houden met het gebruik van het voertuig sinds de levering ervan.

Elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering wordt, behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering.

Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de verborgen gebreken die zich manifesteerden voor het verstrijken van de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

9.5 Elke herstelling moet verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper.

9.6 De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaandelijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.

9.7 De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebruik te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid, of een gebrek aan onderhoud, of aan een slecht onderhoud door de koper, noch wanneer het voertuig werd verbouwd of gebruikt werd – behoudens uitdrukkelijke specificatie op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper – in competitieverband of rally’s, noch wanneer het gebruikt werd als taxidienst of voor de bedeling van post- of spoedzendingen. De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van het voertuig als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de constructeur.

9.8 De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen.

9.9 De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

9.10 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het voertuig wordt geregeld door het gemeen recht.

Artikel 10: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eender welk geschil dat verband houdt met, of voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen.